HĽADAŤ VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?
 • Home
 • Ochrana Súkromia

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je účinné od 24. mája 2018. Ak si chcete pozrieť predchádzajúcu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, napíšte nám na adresu Privacy@Techdata.com.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje, ako spoločnosť Tech Data Corporation a spoločnosti v jej vlastníctve a pod jej kontrolou (ďalej len „Tech Data“, „my“, „naše“ alebo „nás“) spracúvajú (napr.: získavajú, používajú, uchovávajú, spracúvajú, poskytujú a vymazávajú) vaše osobné údaje (vymedzené v príslušných právnych predpisoch o ochrane údajov).  Zoznam našich pobočiek si môžete pozrieť tu[CI1] .  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás získavame. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom oznámení, resp. oznámeniach o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti Tech Data. 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uvedené možnosti, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o používanie vašich osobných údajov spoločnosťou Tech Data, a kroky, ktoré môžete vykonať na získanie prístupu k vašim osobným údajom a na to, aby ste nás požiadali o ich opravu alebo vymazanie.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú lokalitu, aplikácie a služby spoločnosti Tech Data, v rámci ktorých sa odkazuje na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo nášho spracúvania vašich osobných údajov podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy Privacy@Techdata.com.

Aké osobné údaje získavame

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré umožňujú vašu priamu identifikáciu, alebo informácie, ktoré sú podľa príslušných právnych predpisov vymedzené ako „osobne identifikovateľné“. Patria sem napríklad tieto osobné údaje:

 • celé meno,
 • titul,
 • e-mailová adresa,
 • poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy),
 • telefónne číslo,
 • faxové číslo,
 • informácie týkajúce sa bankového účtu,
 • číslo platobnej karty,
 • používateľské meno a heslo, a
 • videozáznamy (kamerové systémy v našich kanceláriách a skladoch).

A pokiaľ ide o našich zamestnancov, osobné údaje zahŕňajú napríklad aj tieto údaje:

 • dátum narodenia,
 • vodičský preukaz,
 • číslo pasu,
 • adresa bydliska,
 • národné identifikačné číslo,
 • číslo sociálneho poistenia,
 • výpis z trestného registra,
 • pohlavie alebo rasa
 • štátna, regionálna alebo miestna oblasť bydliska.

Ako získavame osobné údaje

Priamo od vás

Spoločnosť Tech Data môže získavať osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom našej webovej lokality, mobilných aplikácií, e-mailovej komunikácie, EDI a ďalšej komunikácie.  Ide napríklad o situácie, keď sa u nás zaregistrujete ako zákazník, zadáte objednávku na produkt alebo služby, zapojíte sa do propagačných aktivít, požiadate o prácu, použijete aplikáciu nainštalovanú v zariadení, uverejníte informácie o našich službách, alebo keď sa prihlásite na odber upozornení.

Po vašom zaregistrovaní u spoločnosti Tech Data budeme získavať vaše registračné údaje, ktoré budú slúžiť na spracúvanie vašej žiadosti alebo žiadosti vašej organizácie a na správu príslušných účtov.  Budeme zhromažďovať informácie týkajúce sa vašej žiadosti, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, kontaktné údaje (e-mailová adresa, predajná adresa, dodacia adresa), fakturačná adresa a informácie na účely platby (napr. údaje o kreditnej karte). 

Môžete mať tiež možnosť poskytnúť ďalšie voliteľné údaje (napr. telefónne číslo).  Okrem toho si budete musieť zvoliť používateľské meno a heslo.  Budeme zhromažďovať aj ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní účtu, a budeme uchovávať záznamy o vykonaných nákupoch a zadaných objednávkach. Môžeme tiež (v prípade každého návštevníka našej webovej lokality) získavať údaje o doméne, z ktorej nás navštevujete, a informácie o tom, ktoré stránky navštevujete.

Automaticky získavané z vášho používania našich služieb

Spoločnosť Tech Data môže automaticky získavať osobné údaje na obchodné účely. Môže ísť napríklad o poskytovanie služieb zákazníkom, riadenie poskytovaných služieb, dodržiavanie právnych požiadaviek, spracúvanie platieb a marketing našich produktov a služieb. 

Keď navštívite našu webovú lokalitu, automaticky dostaneme informácie o tom, ktoré z našich webových stránok navštevujete, a ktorý prehliadač používate.  Tieto informácie budú uchovávané anonymne a budeme ich používať na zlepšenie kvality našich služieb a zefektívnenie našej webovej lokality z hľadiska vyhľadávania. Tieto informácie budú slúžiť aj na štatistické účely.

Spoločnosť Tech Data môže používať aj súbory cookie, ktoré nám pomôžu optimalizovať pre vás naše služby. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie je možné nájsť v časti Súbory cookie a ďalšie podobné technológie nižšie.

Osobnú údaje získavané z iných zdrojov

Spoločnosť Tech Data môže získavať osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, napríklad z verejných internetových stránok a databáz, z databáz verejných orgánov, orgánov štátnej správy a spravodajských médií.

Popri používaní plne identifikovateľných osobných údajov na obchodné účely môžeme používať aj anonymizované osobné údaje na štatistické účely. 

Vaše osobné údaje môžeme používať na generovanie anonymizovaných, štatistických alebo súhrnných údajov a následne použiť tieto anonymizované údaje v prípade, že podľa takýchto anonymizovaných, štatistických alebo súhrnných údajov nie je možné identifikovať žiadneho jednotlivca.

Pred spracúvaním osobných údajov získame od príslušných orgánov na ochranu údajov povolenie v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Osobné údaje môžeme získať od tretích strán vrátane ďalších spoločností Tech Data, ktoré získali alebo zhromaždili údaje o vás a majú právo poskytnúť nám tieto osobné údaje.  Spoločnosť Tech Data môže uzavrieť zmluvu s tretími stranami, ktoré poskytujú informácie podnikom, aby mohli overiť určité údaje o vás, prípadne získať údaje o vás.  Môžeme používať osobné údaje získané od tretej strany v súlade s podmienkami, na ktorých sa spoločnosť Tech Data dohodla s danou treťou stranou.

Osobné údaje o vás môžeme získať aj z kamerových systémov umiestnených v kanceláriách a skladoch spoločností Tech Data. Takéto videozáznamy sa uchovávajú maximálne 30 dní. Tieto videozáznamy slúžia na ochranu nášho majetku, na predchádzanie trestnej činnosti a jej odhaľovanie a na ochranu zdravia a života našich zamestnancov/klientov.

Ako používame údaje, ktoré získavame

Spoločnosť Tech Data a poskytovatelia služieb konajúci v našom mene môžu používať údaje o vás na tieto účely:

 • poskytovať, udržiavať, chrániť a zlepšovať naše služby, pripravovať a vyvíjať nové služby a chrániť oprávnené záujmy spoločnosti Tech Data a používateľov našich produktov a služieb,
 • plniť zmluvu,
 • plniť zákonnú povinnosť, ktorej spoločnosť Tech Data podlieha,
 • uľahčovať, spravovať, personalizovať a zlepšovať vaše online skúsenosti, a
 • reagovať na vaše dopyty a spĺňať vaše požiadavky.
 • na naše obchodné účely, napríklad na analýzu údajov, audity, monitorovanie podvodného konania a predchádzanie podvodom, zlepšovanie, zdokonaľovanie alebo prispôsobenie našich služieb, identifikáciu trendov používania a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít,
 • zasielať vám reklamy a oznamovať vám informácie o našich produktoch, službách a akciách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo na základe súhlasu, ktorý ste poskytli, zaujímať, a
 • ak Tech Data prevedie vlastníctvo svojej spoločnosti alebo kontrolu nad jej akoukoľvek časťou na tretiu stranu, či už v súvislosti s akvizíciou, fúziou, reorganizáciou alebo inou likvidáciou celej spoločnosti, aktív alebo skladových zásob tovarov alebo akejkoľvek ich časti (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním), môžeme vaše osobné údaje previesť na túto tretiu stranu za predpokladu, že používanie vašich osobných údajov touto treťou stranou bude naďalej podliehať platným právnym predpisom.

Vo vyššie uvedených prípadoch predstavuje právny základ na získavanie a spracúvanie osobných údajov to, že je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Medzi takéto oprávnené záujmy môže patriť presadzovanie právnych nárokov, poskytovanie a prevádzka služieb nákladovo efektívnym spôsobom, ako aj plnenie vašich objednávok.  Právnym základom môže byť aj plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Tech Data alebo váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Poskytovanie určitých kategórií vašich osobných údajov môže byť podmienené uzatvorením zmluvy so spoločnosťou Tech Data.  Pokiaľ požadované údaje neposkytnete, nebudete si môcť otvoriť používateľský účet ani používať naše služby.

Marketingové účely

Ak ste používateľ zo Spojených štátov, spoločnosť Tech Data môže využívať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.  Ak ste používateľ mimo Spojených štátov, spoločnosť Tech Data vás môže kontaktovať napríklad e-mailom alebo telefonicky, aby vás informovala o našom sortimente produktov alebo o ponuke služieb, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás doteraz objednali, alebo na základe vášho výslovného súhlasu.  Máte výhradné právo kedykoľvek odmietnuť povolenie používať vaše osobné údaje (e-mailovú adresu, telefónne číslo) na tento účel (právo namietať proti spracúvaniu), prípadne odvolať svoj súhlas, a túto možnosť voľby budeme pri každom kontaktovaní na marketingové účely zdôrazňovať.  Ak nechcete, aby sa vaše osobné údaje používali na tento účel, aktualizujte svoje preferencie v príslušných materiáloch alebo nám môžete zaslať žiadosť na e-mailovú adresu Privacy@techdata.com. 

S kým zdieľame údaje

Naši zástupcovia, predajcovia, konzultanti, poskytovatelia marketingových služieb a ďalší poskytovatelia služieb vrátane iných spoločností Tech Data môžu v súvislosti so svojou prácou vykonávanou v našom mene získať alebo mať prístup k informáciám o vás vrátane osobných údajov a informácií o používaní.

Údaje o vás môžeme zdieľať aj takto:

 • podľa prípadnej potreby (a) dodržiavať právny postup; (b) reagovať na požiadavky verejných orgánov a orgánov štátnej správy, (c) presadzovať naše zmluvné práva; (d) chrániť naše operácie a naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo vaše či iných osôb; a (e) umožniť nám pokračovať v dostupných opravných prostriedkoch alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť;
 • podľa potreby s inými spoločnosťami Tech Data na interné obchodné účely. Môže ísť napríklad o spracúvanie vašich objednávok, plnenie vašich požiadaviek, poskytovanie služieb zákazníkom a zlepšovanie našich produktov;
 • ak s tým súhlasíte, s našimi dcérskymi spoločnosťami, pobočkami, obchodnými partnermi a inými tretími stranami na vlastné obchodné účely.  Napríklad na zlepšovanie ich produktov a služieb, a
 • s tretími stranami v súvislosti s rokovaniami alebo v priebehu rokovaní o reorganizácii, zlúčení, predaji, spoločnom podniku, postúpení, prevode alebo inom odovzdaní celej spoločnosti, aktív alebo skladových zásob tovarov alebo akejkoľvek ich časti (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Keď spoločnosť Tech Data najme externých poskytovateľov služieb, poskytovanie osobných údajov týmto poskytovateľom je napríklad nevyhnutné na to, aby sme vám poskytovali naše služby.  Spoločnosť Tech Data zabezpečuje, aby títo poskytovatelia chránili osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.  Títo poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať v iných krajinách ako je krajina vášho bydliska a môžu mať zakázané používať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, než na poskytovanie pomoci. Ak sa poskytovateľ služby nachádza v inej krajine ako je krajina vášho bydliska, zaručujeme, že sú zavedené vhodné záruky na zabezpečenie zákonného a bezpečného prenosu vašich osobných údajov.

Cezhraničný prenos údajov

Môže sa uskutočniť prenos vašich osobných údajov tretím stranám vrátane spoločností Tech Data na území, kde právne predpisy neposkytujú úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu právnym predpisom platným vo vašom regióne.  Aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov u týchto príjemcov osobných údajov, vykonáme v súvislosti s prenosom údajov príslušné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  Napríklad ak sa osobné údaje prenášajú z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru/Európskej únie alebo zo Švajčiarska do inej krajiny, ktorá podľa Európskej komisie neposkytuje primeranú úroveň ochrany, zavedieme s takýmito tretími stranami  príslušné zmluvné záruky, ako sú vzorové doložky, alebo použijeme iné vhodné záruky schválené Európskou komisiou.  Okrem toho ak takéto tretie strany zapoja na podporu našej vzájomnej dohody subdodávateľov, príslušná tretia strana bude musieť v súvislosti so svojimi subdodávateľmi zaviesť rovnaké štandardy a záruky.  

Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov 

Osobnú údaje sa budú získavať, uchovávať, spracúvať a prenášať v súlade so zavedenými zásadami spoločnosti Tech Data a príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Tech Data spracúva osobné údaje v súlade s týmito zásadami:

 • osobné údaje sa budú spracúvať spravodlivo a zákonným spôsobom,
 • osobné údaje sa budú získavať na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi,
 • osobné údaje získavané spoločnosťou Tech Data budú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa získavajú,
 • osobné údaje získavané spoločnosťou Tech Data budú správne a podľa potreby aktualizované, a
 • osobné údaje získavané spoločnosťou Tech Data budú uchovávané ako neidentifikovateľné najviac dovtedy, kým to bude potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje získali.

Ak sa spoločnosť Tech Data podujme na spracúvanie osobných údajov na iné účely, ako sú určené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, oznámi tieto zmeny, účely, na ktoré budú osobné údaje použité, a príjemcov osobných údajov.

Súbory cookie a ďalšie podobné technológie

 Technológia súborov cookie vám môže pri návšteve webovej lokality poskytnúť prispôsobené informácie. Súbory cookie sú dátové prvky, ktoré môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a ktoré sa ukladajú do vášho systému. Niektoré stránky našej webovej lokality používajú súbory cookie na to, aby sme vám pri návrate na našu lokalitu mohli poskytovať ešte lepšie služby. Súbory cookie lokality odoslané na vašu adresu obsahujú lokalitu, ktorú ste si vybrali, a informácie o tom, či ste si vybrali online nastavenia na návštevu lokality. Webová lokalita neukladá do súborov cookie umiestnených na vašom počítači jednotlivé mená, e-mailové adresy, poštové adresy, čísla kreditných kariet ani telefónne čísla. Lokalita však zhromažďuje neidentifikovateľné údaje z návštev našej lokality, ktoré nám pomôžu poskytovať zákazníkom lepšie služby. Napríklad sledujeme domény, ktoré ľudia navštevujú, a meriame návštevnosť na lokalite. Robíme to však spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu osobných údajov. Spoločnosť Tech Data využíva tieto údaje na analýzu trendov a štatistík a na zlepšovanie poskytovania služieb zákazníkom.

Funkcie sociálnych médií

Spoločnosť Tech Data poskytuje funkcie sociálnych médií, ktoré vám umožnia zdieľať informácie na sociálnych sieťach, ktoré používate, a komunikovať s nami na rôznych stránkach sociálnych médií.  Používanie týchto funkcií môže mať v závislosti od danej funkcie za následok získavanie alebo zdieľanie údajov o vás.  Odporúčame vám, aby ste si na webových stránkach sociálnych sietí, ktoré používate na komunikáciu, prečítali zásady ochrany osobných údajov a skontrolovali nastavenia a presvedčili sa tak, že chápete, ktoré údaje môžu tieto stránky získavať, používať a zdieľať.  Tieto funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať.

Bezpečnosť osobných údajov

Snažíme sa dodržiavať právne požiadavky a uplatňovať primerané opatrenia, ktoré nám pomáhajú chrániť údaje o vás pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, poskytnutím, zmenou a zničením.  Spoločnosť Tech Data vás bude informovať v prípade, že sa dozvieme, že došlo k porušeniu bezpečnosti zahŕňajúcemu vaše osobné údaje (vymedzené v príslušných právnych predpisoch), ktoré u nás alebo pre nás uchovávame. Ak nám z akéhokoľvek dôvodu poskytnete svoju e-mailovú adresu, vyjadrujete tým súhlas s tým, že pokiaľ to právne predpisy nezakazujú, v prípade takého porušenia bezpečnosti od nás dostanete elektronické oznámenie.

Prístup k osobným údajom

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte právo požadovať určité informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, máte právo požadovať určitý prístup k týmto údajom, ich opravu, vymazanie, prenosnosť alebo zablokovanie, ako aj obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať voči ich spracúvaniu. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.  Na tento účel alebo v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy Privacy@Techdata.com.

Ak potrebujete aktualizovať alebo zmeniť svoje osobné údaje, môžete sa prihlásiť do svojho účtu alebo nám môžete napísať na e-mailovú adresu Privacy@Techdata.com.

Spoločnosť Tech Data si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosti o prístup k osobným údajom alebo o ich vymazanie, ak sa požadované poskytnutie alebo vymazanie osobných údajov, prípadne rozsah ich poskytnutia alebo vymazania nevyžadujú alebo nie sú povolené podľa príslušných právnych predpisov.

Aby sa zabránilo podvodným žiadostiam o prístup, spoločnosť Tech Data si vyhradzuje právo overiť si vašu totožnosť tým, že bude požadovať dostatočné informácie, ktoré jej pred udelením prístupu alebo vykonaním opráv umožnia potvrdiť totožnosť strany, ktorá podala žiadosť.

Právo namietať

Podľa článku 21 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) máte okrem iného právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu vrátane spracúvania na účely priameho marketingu. Námietku možno podať prostredníctvom e-mailovej adresy: Privacy@Techdata.com. V prípade, že namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Viac informácií o tomto práve možno nájsť najmä v článku 21 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obdobie uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po ich získaní počas takého obdobia, ktoré je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo iných účelov, pokiaľ na splnenie zákonnej povinnosti právne predpisy nevyžadujú alebo nepovoľujú dlhšie obdobie ich uchovávania.

Dodatočné ustanovenia

Deti

Nezískavame vedome žiadne údaje od detí vymedzených miestnymi právnymi predpismi a deti nepredstavujú cieľovú skupinu našej webovej lokality.

Váš súhlas a zmeny

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov (ak bol poskytnutý) na e-mailovej adrese: Privacy@techdata.com. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase, ktorý ste poskytli pred jeho odvolaním. Vaše odvolanie súhlasu nebude mať vplyv ani na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na inom právnom základe, ako je váš súhlas (najmä ak je spracúvanie nevyhnutné napr. na plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platnom právnom predpise).

Spoločnosť Tech Data môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov doplniť o ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnej komunikácie, ktorú s nami môžete viesť.

Spoločnosť Tech Data môže podľa svojho uváženia toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov z času na čas zrevidovať s účinnosťou do budúcnosti, aby odrážalo zmeny v našich obchodných postupoch. O prípadnej revízii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás budeme informovať uverejnením jeho aktualizovanej verzie na príslušnej webovej stránke.  O zmene vás upovedomíme najmenej tridsať dní vopred prostredníctvom odkazu na našej webovej lokalite, aby nebola zmena pre vás neprimeraná a nespôsobila vám nepríjemnosti.  Toto oznámenie o zmene vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa bude vzťahovať na skutočnosť, že zmeny vykonané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť v prípade, že v uvedenej tridsaťdňovej lehote nebudete proti nim namietať.

Práva na ochranu osobných údajov uplatňované v Kalifornii

Podľa kalifornských právnych predpisov sú organizácie, ktoré obchodujú s osobami s trvalým bydliskom v Kalifornii, povinné poskytnúť obyvateľom štátu Kalifornia prístup k svojim zásadám ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú možnosť voľby pri používaní určitých osobných údajov tretími stranami na marketingové účely.

Ak máte trvalé bydlisko v Kalifornii, môžete odstúpiť od zdieľania svojich osobných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu, a to buď odhlásením sa z odberu takýchto materiálov, alebo zaslaním e-mailu na adresu Privacy@Techdata.com.

Dodržiavanie súladu s miestnymi právnymi predpismi

Toto vyhlásenie o ochrane osobných má za cieľ usmerňovať spoločnosť Tech Data, pokiaľ ide o získavanie osobných údajov od vás a o vás.  Zatiaľ čo tieto pravidlá sa vzťahujú na osobné údaje vo všeobecnosti, v miestnych zákonoch, pravidlách a predpisoch jurisdikcií príslušných pre spoločnosť Tech Data (ďalej len „miestne právne predpisy“) môžu byť stanovené štandardy, ktoré sú prísnejšie ako toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, a v takom prípade bude spoločnosť Tech Data dodržiavať príslušné miestne právne predpisy.  Z hľadiska riešenia špecifických požiadaviek jednotlivých jurisdikcií na ochranu osobných údajov možno bude potrebné prijať špecifické pravidlá ochrany osobných údajov.

Citlivé údaje

Pokiaľ vás výslovne nepožiadame alebo nevyzveme, aby ste nám poskytli citlivé osobné údaje vymedzené v príslušných právnych predpisoch, žiadame, aby ste nám takéto údaje neposielali. V prípade, že vás požiadame alebo vyzveme, aby ste nám poskytli citlivé osobné údaje, budeme poskytnuté citlivé osobné údaje spracúvať len s vaším výslovným súhlasom.

Dodržiavanie súladu s predpismi

Spoločnosť Tech Data bude na overenie súladu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov používať prístup založený na sebahodnotení a bude pravidelne overovať presnosť a úplnosť údajov, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované alebo poskytnuté v rozpore s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, napíšte nám svoje pripomienky na e-mailovú adresu Privacy@techdata.com.  .

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, postupov spoločnosti Tech Data pri ochrane osobných údajov, nášho získavania alebo používania vašich osobných údajov, prípadne chcete získať prístup k svojim osobným údajom, obráťte sa na nás.  Ak bude potrebné alebo nutné, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s akýmkoľvek problémom alebo prípadom týkajúcimi sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, urobíme tak pomocou e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, ktoré máme k dispozícii v našej evidencii.

Welcome to Tech Data
Our business at a glance - Download the Fact Sheet


Tech Data Blog Follow Tech Data on LinkedIn Follow Tech Data on Twitter Follow Tech Data on Facebook Follow Tech Data on YouTube

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree