SZUKAJ WYNIKI    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Privacy Statement

Wprowadzenie

Niniejsze Oświadczenie dotyczy odnoszących się do Ciebie danych osobowych, jakie zbieramy. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejsze Oświadczenie jest:

TD AS Poland sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Tel.: +48 (22) 878 77 22
Fax: +48 (22) 878 77 33

Zarząd: Mariusz Ziółkowski

 

Jedyny udziałowiec:

TS DivestCO B.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia

Numer wpisu w Rejestrze Handlowym (Kamer van Koophandel): KvK 67201792

Zarząd: Karen Louise Stout, Scott William Walker

 

Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. Aby zapoznać się z poprzednią wersją tego Oświadczenia o ochronie prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem Privacy@Techdata.com.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób Tech Data Polska sp. z o.o. („Tech Data”, „my” itp.), przetwarzają (np. gromadzą, wykorzystują, przechowują, przetwarzają, ujawniają i usuwają) dane osobowe użytkowników (zgodnie z definicją w obowiązujących przepisach o ochronie danych). 

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez Tech Data danych osobowych użytkowników, a także kroki, jakie użytkownik może podjąć, aby uzyskać dostęp do swoich danych lub zażądać ich poprawienia bądź usunięcia.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do witryn internetowych, aplikacji i usług Tech Data, w których umieszczono łącze do tego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub przetwarzania przez nas informacji zebranych na jego podstawie należy kierować do biura ds. prywatności w Tech Data pod adresem Privacy@Techdata.com.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe to informacje, które pozwalają bezpośrednio określić tożsamość użytkownika, lub informacje w inny sposób zdefiniowane jako „dane osobowe” przez obowiązujące prawo. Należą do nich między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • adres e-mail,
 • adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i wysyłkowy),
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • informacje bankowe,
 • numer karty płatniczej,
 • nazwa użytkownika i hasło,
 • nagrania wideo (z systemów CCTV w naszych oddziałach i magazynach).

W odniesieniu do naszych pracowników dane osobowe obejmują również (między innymi) dane takie jak:

 • data urodzenia,
 • numer prawa jazdy,
 • numer paszportu,
 • adres domowy,
 • krajowy numer identyfikacyjny,
 • numer ubezpieczenia społecznego,
 • dane o karalności,
 • płeć lub rasa,
 • kraj i region lub obszar zamieszkania.

Jak zbieramy dane osobowe?

Dane zbierane bezpośrednio od użytkownika

Tech Data może gromadzić dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, systemów EDI i innych form interakcji.  Przykładami takich interakcji są: rejestrowanie się u nas jako klient, złożenie zamówienia na produkt lub usługę, uczestnictwo w działaniach promocyjnych, ubieganie się o pracę, korzystanie z aplikacji zainstalowanej na urządzeniu, publikacja informacji w naszych serwisach lub subskrybowanie powiadomień.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się w Tech Data, zgromadzimy jego dane rejestracyjne w celu przetworzenia zgłoszenia użytkownika lub jego organizacji oraz administrowania odpowiednimi kontami.  Będziemy też zbierać informacje związane z aplikacją użytkownika, które mogą obejmować dane osobowe takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy lub organizacji, dane kontaktowe (adres e-mail, adres kupującego, adres wysyłki), adres rozliczeniowy i dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej). 

Użytkownik może mieć także możliwość podania innych, opcjonalnych danych (np. numeru telefonu).  Konieczne będzie też wybranie nazwy użytkownika i hasła.  Będziemy również zbierać informacje podane następnie podczas korzystania z konta oraz służące do prowadzenia ewidencji zakupów lub złożonych zamówień. Możemy także (w przypadku każdego odwiedzającego naszą witrynę internetową) zbierać informacje o domenie, z której użytkownik przychodzi do naszej witryny, oraz o tym, na jakie strony wchodzi.

Dane pobierane automatycznie od użytkowników naszych usług

Tech Data może automatycznie gromadzić dane osobowe wykorzystywane w celach związanych z działalnością gospodarczą, co może obejmować obsługę klienta, zarządzanie świadczonymi usługami, spełnianie wymogów prawnych, przetwarzanie płatności oraz marketing produktów i usług. 

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, automatycznie otrzymujemy informacje o tym, które z witryn odwiedza i z jakiej przeglądarki korzysta.  Te informacje będą przechowywane anonimowo, a my będziemy je wykorzystywać w celu ulepszenia naszych usług, ułatwienia użytkownikom korzystania z naszych witryn internetowych, a także do celów statystycznych.

Tech Data może ponadto wykorzystywać pliki cookie, które pomagają w optymalizacji obsługi użytkownika, zgodnie z opisem w sekcji „Pliki cookie i inne podobne technologie”, znajdującej się poniżej.

Dane osobowe pochodzące z innych źródeł

Tech Data może gromadzić dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, w tym między innymi z publicznych witryn internetowych i baz danych, publicznych lub rządowych źródeł danych oraz mediów informacyjnych.

Oprócz wykorzystywania w celach związanych z działalnością gospodarczą danych osobowych umożliwiających pełną identyfikację użytkowników możemy również wykorzystywać anonimowe lub zanonimizowane dane osobowe do celów statystycznych.

Na podstawie danych osobowych użytkownika możemy generować informacje zanonimizowane, statystyczne, sumaryczne lub zagregowane, a następnie wykorzystywać je, o ile nie można na ich podstawie określić niczyjej tożsamości.

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych uzyskamy zgodę odpowiednich organów ochrony danych, zgodnie z obowiązującym prawem.  

Możemy pozyskiwać dane osobowe od stron trzecich, w tym innych spółek Tech Data, które uzyskały lub zebrały informacje o użytkowniku i które mają prawo do przekazania nam jego danych osobowych.  Tech Data może zawierać umowy ze stronami trzecimi dostarczającymi informacje przedsiębiorstwom w celu weryfikacji niektórych informacji o użytkowniku lub uzyskania informacji o nim.  Dane osobowe otrzymane od stron trzecich możemy wykorzystywać zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Tech Data a daną stroną trzecią.

Dane osobowe użytkownika możemy też uzyskać z kamer CCTV znajdujących się w oddziałach i magazynach spółek Tech Data. Takie nagrania wideo są przechowywane przez maksymalnie 30 dni. Celami rejestracji nagrań wideo są ochrona naszego mienia, zapobieganie i wykrywanie działalności przestępczej oraz ochrona zdrowia i życia naszych pracowników i klientów.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje?

Tech Data i usługodawcy działający w naszym imieniu mogą wykorzystywać informacje o użytkowniku w następujących celach:

 • świadczenie, utrzymywanie, ochrona i ulepszanie naszych usług, rozwijanie nowych usług oraz ochrona uzasadnionych interesów Tech Data i naszych użytkowników;
 • wykonanie umowy;
 • przestrzeganie obowiązków prawnych nałożonych na Tech Data;
 • ułatwianie, personalizowanie,doskonalenie i zarządzanie doświadczeniami  użytkownika online;
 • odpowiadanie na pytania użytkowników i spełnianie ich żądań lub próśb;
 • dla realizacji naszych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie nadużyć finansowych i zapobieganie im, rozszerzanie, ulepszanie lub modyfikowanie usług, identyfikacja trendów użytkowania oraz prowadzenie i rozszerzanie działalności biznesowej;
 • wysyłanie użytkownikowi reklam i informacji o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące — zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie jego zgody; a także
 • w razie scedowania przez Tech Data własności lub kontroli nad jakąkolwiek częścią Tech Data na stronę trzecią (w kontekście przejęcia, fuzji, reorganizacji lub innej formy zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym) możemy przekazać dane osobowe użytkownika tej stronie trzeciej pod warunkiem, że wykorzystanie przez nią danych osobowych użytkownika pozostanie w zgodzie z obowiązującym prawem.

W powyższych przypadkach podstawą prawną do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest fakt, że jest to konieczne w celu realizacji uzasadnionych interesów Tech Data lub stron trzecich. Takim uzasadnionym interesem może być dochodzenie roszczeń prawnych, oferowanie i świadczenie odpłatnych usług, jak również realizacja zamówień użytkowników.  Podstawą prawną przetwarzania danych może być również wykonanie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a spółką Tech Data lub zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Do zawarcia umowy z Tech Data może być wymagane podanie pewnych kategorii danych osobowych.  Jeśli wymagane informacje nie zostaną podane, użytkownik nie będzie mógł założyć konta użytkownika ani korzystać z naszych usług.

Cele marketingowe

Jeżeli użytkownik pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Tech Data może wykorzystywać jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.  Jeśli użytkownik pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, Tech Data może kontaktować się z nim, na przykład pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w celu poinformowania go o ofercie produktów lub usług podobnych do tych, które zamówił w Tech Data do tej pory, albo też na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.  Użytkownik ma prawo w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych (adresu e-mail, numeru telefonu) w tym celu (wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych) lub, w stosownych przypadkach, wycofać swoją zgodę, a my będziemy wyraźnie informować o tej opcji za każdym razem, gdy będziemy kontaktować się z użytkownikiem w celach marketingowych.  Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w tym celu, prosimy o aktualizację preferencji w materiałach lub o przesłanie odpowiedniego żądania na adres Privacy@techdata.com

Komu udostępniamy informacje?

Nasi przedstawiciele, dostawcy, konsultanci, dostawcy usług marketingowych i inni usługodawcy, w tym inne spółki Tech Data, mogą otrzymywać informacje o użytkowniku (w tym dane osobowe i informacje o użytkowaniu) albo uzyskiwać do nich dostęp w związku z pracą wykonywaną w naszym imieniu.

Informacje o użytkowniku możemy również udostępniać:

 • w zakresie niezbędnym do (a) przestrzegania procedury prawnej; (b) odpowiadania na wnioski organów publicznych i rządowych; (c) egzekwowania praw wynikających z umowy; (d) ochrony naszych działań i praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej, użytkownika lub innych osób; a także (e) umożliwienia nam zastosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia ewentualnych szkód poniesionych przez nas; 
 • w zakresie niezbędnym innym spółkom Tech Data do wewnętrznych celów biznesowych; przykładami mogą tu być przetwarzanie zamówień, realizacja zamówień, obsługa klienta i ulepszanie naszych produktów; 
 • o ile użytkownik wyrazi na to zgodę — naszym filiom, podmiotom stowarzyszonym, partnerom biznesowym i innym stronom trzecim do ich własnych celów biznesowych;  przykładem może być ulepszanie produktów i usług oferowanych przez te strony trzecie; 
 • stronom trzecim w związku z negocjacjami dotyczącymi reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawarcia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), a także w trakcie takich negocjacji. 

Jeżeli Tech Data angażuje zewnętrznych usługodawców, ujawnienie im danych osobowych jest konieczne na przykład w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.  Tech Data zapewnia, że tacy usługodawcy chronią dane osobowe w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.  Tacy usługodawcy mogą prowadzić działalność w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika i mogą być objęci zakazem wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celach innych niż udzielanie pomocy. Jeśli usługodawca ma siedzibę w kraju innym niż kraj zamieszkania użytkownika, gwarantujemy zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przekazywania danych osobowych.

Transgraniczny transfer danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane stronom trzecim, w tym spółkom Tech Data działającym na terytorium, na którym przepisy prawa nie zapewniają poziomu ochrony danych osobowych odpowiadającego obowiązującemu w regionie użytkownika.  Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych u tych odbiorców danych, podejmujemy odpowiednie działania w celu przekazywania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem.  Jeżeli na przykład dane osobowe są przekazywane z państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej lub Szwajcarii do innego państwa, które w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, w umowach z takimi stronami trzecimi uwzględniamy odpowiednie zabezpieczenia umowne, takie jak klauzule modelowe, lub stosujemy inne stosowne zabezpieczenia zatwierdzone przez Komisję Europejską.  Co więcej, jeżeli takie strony trzecie angażują do realizacji umowy z nami podwykonawców, są zobowiązane do zastosowania wobec nich takich samych standardów i zabezpieczeń.  

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i przekazywane zgodnie z ustalonymi zasadami Tech Data i obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady Tech Data odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są następujące:

 • dane osobowe muszą być przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być gromadzone w określonych, jednoznacznych i legalnych celach oraz nie mogą być dalej przetwarzane w celach niezgodnych z prawem;
 • dane osobowe gromadzone przez Tech Data muszą być adekwatne i istotne, a ich zakres nie może być nadmierny w stosunku do celów, dla których są gromadzone;
 • dane osobowe gromadzone przez Tech Data muszą być rzetelne i aktualizowane w miarę możliwości; a także
 • dane osobowe gromadzone przez Tech Data nie mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację użytkowników przez czas dłuższy, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały zgromadzone.

Jeżeli Tech Data podejmie przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ma obowiązek poinformować użytkownika o tych zmianach, a także o celach gromadzenia danych osobowych i o odbiorcach tych danych.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Technologia plików cookie pozwala dostarczać użytkownikowi odwiedzającemu witrynę internetową informacje dostosowane do jego potrzeb i preferencji. Pliki cookie to małe elementy danych wysyłane przez witrynę internetową do przeglądarki i przechowywane w systemie użytkownika. Niektóre witryny internetowe wykorzystują pliki cookie, aby lepiej obsługiwać użytkowników powracających na naszą stronę. Plik cookie witryny wysłany do użytkownika zawiera informacje o wybranej przez użytkownika lokalizacji (kraju) oraz o tym, czy użytkownik wybrał ustawienia odwiedzania witryny online. W plikach cookie witryny umieszczanych na komputerze użytkownika nie przechowujemy imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów fizycznych, numerów kart kredytowych ani numerów telefonów. Jednakże, podczas wizyty użytkownika witryna gromadzi informacje niepozwalające na określenie tożsamości, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę klienta. Śledzimy na przykład domeny odwiedzane przez użytkowników i mierzymy aktywność osób odwiedzających witrynę, ale robimy to w sposób uniemożliwiający identyfikację danych osobowych. Tech Data wykorzystuje te dane do analizy trendów i statystyk oraz do zapewnienia lepszej obsługi klienta.

Funkcje społecznościowe

Tech Data udostępnia funkcje społecznościowe, które umożliwiają użytkownikowi udostępnianie informacji w serwisach społecznościowych oraz interakcje z Tech Data za pośrednictwem różnych witryn społecznościowych.  Korzystanie z tych funkcji może, w zależności od funkcji, skutkować zbieraniem lub udostępnianiem informacji o użytkowniku.  Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i ustawieniami dostępnymi w serwisach społecznościowych używanych do interakcji oraz do upewnienia się, jakie informacje mogą być zbierane, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy.  Użytkownik może wyłączyć te funkcje w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Staramy się przestrzegać wymogów prawnych i stosować uzasadnione środki, aby chronić informacje o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.  Jeżeli Tech Data dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa związanym z przechowywanymi przez nas lub dla nas informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa), powiadomi o tym użytkownika. Podając nam swój adres e-mail z jakiegokolwiek powodu, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie od nas elektronicznego powiadomienia w razie takiego naruszenia bezpieczeństwa, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

Dostęp do danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, użytkownik może: zażądać otrzymania określonych informacji na temat przechowywanych przez nas jego danych osobowych; zażądać uzyskania określonego dostępu do takich danych, ich poprawienia, usunięcia, przeniesienia lub zablokowania; zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania; a także mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Privacy@Techdata.com.

Aby zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe, użytkownik może zalogować się na swoje konto lub skontaktować się z nami pod adresem Privacy@Techdata.com.

Tech Data zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu lub usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim ujawnienie lub usunięcie żądanych informacji nie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo.

W celu ochrony przed fałszywymi żądaniami dotyczącymi dostępu Tech Data zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości użytkownika poprzez wymóg podania informacji wystarczających do potwierdzenia tożsamości przed udzieleniem żądanego dostępu lub dokonaniem poprawek.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 użytkownik ma m.in. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów, w tym w celach marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można przesłać na adres e-mail: Privacy@Techdata.com. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym zakresie.

Więcej informacji na temat tego prawa można znaleźć w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności albo w inny sposób podczas gromadzenia danych osobowych użytkownika, chyba że przechowywanie tych danych przez okres dłuższy jest wymagane lub dozwolone przez prawo albo w inny sposób niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych.

Postanowienia dodatkowe

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci w rozumieniu miejscowego prawa i nie kierujemy naszych stron internetowych do dzieci.

Zgoda użytkownika i zmiany

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeśli została udzielona), wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail: Privacy@techdata.com. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie ma również wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych na podstawie prawnej innej niż zgoda użytkownika (np. jeśli takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, wypełnienia zobowiązania prawnego lub z innych powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa).

Tech Data może uzupełnić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności o dodatkowe informacje związane z konkretną interakcją z użytkownikiem.

Tech Data może okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ze skutkiem przyszłym i według własnego uznania, aby odzwierciedlić zmiany w swoich praktykach biznesowych. Jeżeli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zmienione, poinformujemy o tym użytkownika poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Oświadczenia we właściwej witrynie internetowej.  O zmianie poinformujemy za pomocą odnośnika na stronie internetowej z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, chyba że zmiana ta będzie uzasadniona i nie będzie działać na niekorzyść użytkownika.  Powiadomienie o zmianie będzie się odwoływać do faktu, że zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą obowiązywać, o ile użytkownik nie wyrazi na nie sprzeciwu w ciągu wspomnianego trzydziestodniowego okresu.

Prawa ochrony prywatności w Kalifornii

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia organizacje współpracujące z mieszkańcami stanu Kalifornia mają obowiązek udostępnić mieszkańcom tego stanu zasady ochrony prywatności, które umożliwiają wybór sposobu wykorzystywania określonych danych osobowych przez strony trzecie w celach marketingowych.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, rezygnując z subskrypcji takich materiałów lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@Techdata.com.

Zgodność z miejscowymi przepisami prawa

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa wytyczne dotyczące traktowania przez Tech Data danych osobowych zebranych od użytkownika lub go dotyczących.  Niniejsze zasady odnoszą się do danych osobowych w ogólności, ale miejscowe przepisy prawa, zasady i regulacje obowiązujące Tech Data („przepisy miejscowe”) mogą wymagać przestrzegania norm surowszych niż niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności — w takim przypadku Tech Data ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów miejscowych.  W celu uwzględnienia szczególnych wymogów obowiązujących w określonych jurysdykcjach mogą zostać przyjęte szczególne zasady ochrony prywatności.

Informacje wrażliwe

Jeżeli w sposób wyraźny nie zwrócimy się do użytkownika z żądaniem przekazania nam wrażliwych danych osobowych w rozumieniu obowiązującego prawa lub z prośbą o nie, prosimy nie przekazywać nam takich danych. W przypadkach, w których możemy zażądać od użytkownika podania wrażliwych danych osobowych lub poprosić o onie, przetwarzamy wyłącznie wrażliwe dane osobowe podane przez użytkownika za jego wyraźną zgodą.

Zgodność

Tech Data będzie samodzielnie oceniać zgodność z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz okresowo weryfikować, czy jest ono dokładne i wyczerpujące w odniesieniu do informacji, jakich w założeniu dotyczy.

Jeśli użytkownik uzna, że jego dane osobowe zostały przetworzone lub ujawnione z naruszeniem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, powinien zgłosić swoje wątpliwości pod adresem Privacy@techdata.com.

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk Tech Data w zakresie ochrony prywatności oraz sposobu gromadzenia lub wykorzystywania przez nas danych osobowych, a także żądań dotyczących uzyskania dostępu do danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.  W razie potrzeby lub konieczności skontaktowania się z użytkownikiem w związku ze sprawami lub wydarzeniami, które są objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, wykorzystamy adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny użytkownika zapisany w naszych rejestrach.

 

Welcome to Tech Data
Download our linecard


Tech Data Blog Follow Tech Data on LinkedIn Follow Tech Data on Twitter Follow Tech Data on Facebook Follow Tech Data on YouTube

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree